Az iskola jelene

 

 

Csorvás Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül meghirdetett Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázaton 32 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összegből 25 millió Ft áll az iskola rendelkezésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. Fő célként jelöli meg a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

 

 

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének várható eredményei:

 

  • fejlődik a tanulók tanulási képessége, kialakulnak az egyéni tanulási utak,
  • diákjaink motiváltabbakká válnak,
  • gazdagodik az együttnevelés kultúrája és módszertana,
  • nagyobb szerepet kap az alkalmazásképes tudás elsajátíttatására való törekvés,
  • a kompetenciafejlesztés előtérbe kerülésének köszönhetően tanítványaink jobban megállják majd a helyüket a következő iskolafokozatban, eredményesebben oldják meg a rájuk váró feladatokat az élet bármely területén.

 

A tanév szervezeti keretei

A 2009/2010-es tanévet 378 tanuló kezdte 16 osztályban.
Az első 2 évfolyam az Arany János utcai, a 3–5. évfolyam az impozáns új, a 6–8. évfolyam (a felújítást követően) az István király utcai épületben tanul.

Az 1.b és a 2.b osztály iskolaotthonos szervezeti kerete a családoknak és a gyermekeknek biztonságot adó, speciális lehetőségeivel a legoptimálisabb feltételeket nyújtja.
A napközi otthon minden tanítványunk számára nyitott, a tanév bármely hónap első munkanapjától igénybe vehető. Napköziseink szintén az Arany János utcai épületben kaptak termet.

Az iskolaotthonos és a napközi otthoni nevelés minden területe mintát ad a gyermekek számára a későbbi életük szervezéséhez. Ezt szolgálja pl. az egészséges életmód szokásainak kialakítása (étkezés, személyi higiénia, öltözködés, mozgás), a kulturális, kézműves, sport-, játékfoglalkozás, az önálló tanulásra, a szabadidő hasznos felhasználására nevelés.

A tanulószoba létszáma változó – bármikor, bárki bekapcsolódhat szülői hozzájárulással. Örvendetes, hogy tanítványaink egyre többen belátják, hogy egy-egy hosszabb hiányzást követően, a tanítási órán meg nem értett tananyag esetén vagy témazáró dolgozat előtt felkészüléskor, esetleg hiányosságok pótlásakor hasznos a felkínált segítséget igénybe venni.

3. évfolyamtól van lehetőség választható tantárgyként a számítástechnika felvételére. Ebben a tanévben 86 tanuló vesz részt a kötelező tanítási órákat követően ezeken a foglalkozásokon. Bízunk benne, hogy év végéig több tanítványunk sikeres ECDL-vizsgát tesz.

Évről évre 3 idegen nyelv tanulását kínáljuk fel a negyedikeseknek, de a szülők és a tanulók körében a legnépszerűbb az angol nyelv. Az idei tanévben már csak a 6. évfolyamon tanulnak tizenketten német nyelvet.

20 tanítványunknak kell járni gyógytestnevelés foglalkozásra heti 2-3 alkalommal. A foglalkozások célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködők panaszainak csökkentése, ill. megszüntetése a testnevelés eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli életet éljenek, és hogy a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek.

A sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs foglalkozásait a szakma elhivatott gyógypedagógusa tartja.  Ezeknek a foglalkozásoknak az eredményei nem azonnal jelentkeznek, ha azonban a gyermek rendszeresen részt vesz a foglalkozásokon, néhány év alatt látványos lesz a fejlődése.

A tornacsarnok, az Arany János utcai épületben lévő tornaterem, a kézilabdapálya és a Csorvási Sport Klub Kazinczy utcai pályája ad lehetőséget a mindennapos testnevelés megtartására. Az 1–5. évfolyamon azok az osztályok, amelyeknek nincs aznap testnevelésórájuk, reggel zenés tornával kezdik a napot. A kötelező testnevelésórákon túl kézilabda, labdarúgás, floor ball, tömegsport foglalkozásokon, az időjárás függvényében kerékpártúrákon vehetnek részt tanulóink. Nagy népszerűségnek örvend a gyermekek körében az osztálybajnokság, amire mindig komolyan készülnek. A napköziben, tanulószobán és az iskolaotthonos osztályokban délutánonként játékos, egészségfejlesztő testmozgást szervezünk a tanulók életkorához, fejlettségéhez igazodva, elsősorban a szabad levegőn.

A tehetséggondozás keretében a gyermekek igénye és a lehetőségek alapján szakköri tevékenység során segítjük a diákokat maximális képességeik kibontakoztatásában.
Ebben a tanévben angol, földrajz–biológia, tűzoltó, természetbúvár szakkörre járhatnak. Kreativitásuk fejlesztése érdekében részt vehetnek az Edison klub alkotó munkájában, a Természetjáró és egészségvédő csapat foglalkozásain.
Helyi tanulmányi versenyeink szervezésének is célja a tehetségek felismerése, a felkészülés folyamán a képességek fejlesztése.

Szeretnénk a tanulókat eljuttatni képességeik maximumára.
Fontos számunkra, hogy tanítványaink a választott középiskolában megállják a helyüket, ezért a tanév első félévében a nyolcadikosoknak, a második félévben a hetedikeseknek tartunk magyarból, matematikából középiskolai felvételi előkészítő foglalkozásokat.
További célunk, hogy iskolánk valamennyi tanulójában kialakuljon környezetünk értékeinek tisztelete, az egészséges életmód igénye.

Az iskola életében, munkájában minden területen a folyamatos fejlődésre törekszünk.

 

Módosítás: (2010. április 20. kedd, 09:03)